Det här är hemsidan för publik konsultation för biodiversitetskrediter.

OM

Målet med detta projekt är att:

 1. Utveckla och testa begreppet och produkten biodiversitetskrediter i en svensk kontext.
 2. Pröva intresset för finansiering av biologisk mångfald hos svenska finans- och näringslivsaktörer, samt att
 3. Utföra en testtransaktion av biodiversitetskrediter genom att använda föreslagna metoder beskrivna i den presenterade dokumentationen.

Team

Aleksandra

Martin

Tomas

Webinar recording and a link to the recording

The recording wa disturbed around 5th to 8th minute by some external noise.We apologies for the incovenience.

Biodiversity crediting process description

Sponsorer och partners

Forskningsprojektet ”Finansieringsmodeller för rikare biologisk mångfald” har möjliggjorts med stöd från   Svea Green Foundation

En nystartad stiftelse med fokus på insatser som begränsar den globala uppvärmningen

Vi är en stiftelse vars ändamål är att främja en positiv lokal och global utveckling av människans bruk och förvaltning av skogen.

BIODIVERSITETSKREDITER

Varför behövs biodiversitetskrediter?

Den biologiska mångfalden är på en stadig nedgång. Det globala indexet Living Planet Index (WWF) har sjunkit med 68% från 1970 till 2016. Takten för nedgången i den biologiska mångfalden accelereras ytterligare a klimatförändringen. Vetenskapen idag är överens om att förlusten av naturen är en materiell risk för ekonomisk utveckling och mänskligt välbefinnande.

Den goda nyheter är att trenden med minskad biologisk mångfald kan hejdas och vändas genom framförallt utökade naturvårdsinsatser, restaurering och bevarande av ekosystem. För att vända den negativa utvecklingen, måste enorma ansträngningar och investeringar göras. Det uppskattas att det globala behovet av finansiering av biologisk mångfald är ca 700 miljoner USD till 1 miljard USD årligen.

Biodiversitetskrediter och ekologisk kompensation

Ekologisk kompensation är en relativt vanlig företeelse i många länder, ofta kopplat till olika former av markexploatering (byggnation, gruvbruk etc.). Den används för att kompensera för förlust av biologisk mångfald och är ofta ett lagkrav kopplat till tillståndsprövning av olika verksamheter.

Biodiversitetskrediter å andra sidan, behöver inte vara kopplade till ett lagkrav och kan därför användas för att beskriva en helt frivillig, positiv handling, riktad till att skapa rikare biologisk mångfald.Ekologisk kompensation tillämpas ofta i situationer där man vill uppnå ”ingen nettoförlust” av den biologiska mångfalden, och har ibland kritiserats hårt eftersom det kan ses som ett billigt sätt att kringgå den faktiska förstörelsen av naturen. Biodiversitetskrediter, å andra sidan, skulle kunna hantera möjlighet till en ”nettoökning” av den biologiska mångfalden och möjliggöra privat finansiering av naturvård och naturskydd utan koppling till lagkrav.Ett marknadsbaserat instrument kan förhoppningsvis bidra till att mer mark görs tillgänglig för restaurering och bevarande av biologisk mångfald än enbart genom t.ex. statliga inlösen.I detta pilotprojekt vill vi testa konceptet med frivilliga biodiversitetskrediter som syftar till att uppnå en netto-ökning av den biologiska mångfalden, utan koppling till lagkrav.

Vad är en biodiversitetskredit?

Biodiversitetskrediter är en mekanism genom vilken individer och företag kan investera i projekt som bidrar till rikare biologisk mångfald. En kredit i sig är ett juridiskt avtal mellan säljare och köpare som beskriver var en specifik åtgärd har utförts, vem som ha utfört den, enligt vilka metoder samt att den har certifierats enligt ett visst system. Efter certifiering kan krediterna utfärdas och handlas med.

PUBLIK KONSULTATION

Publik konsultationsprocess

Härmed vill vi bjuda in intresserade parter att tycka till och kommentera de föreslagna metoderna och processen för biodiversitetskrediter

Publik konsultation har nu genomförts

Vi vill härmed tacka alla som har bidragit med sin erfarenhet och kloka tankar! Vi arbetar just
nu med att sammanfatta de inkomna kommentarerna vilka kommer att publiceras här så
fort som möjligt. Arbetet med metoderna fortsätter sedan med ett pilotprojekt där de
kommer att testas skarpt.

Vi har utvecklat 3 metoder:

 1. Biodiversitetskreditmetod för skydd av skogsmark,
 2. Biodiversitetskreditmetod för ny- och återskapande av naturvärden, samt
 3. Biodiversitetskreditmetod för naturvårdsanpassad skogsskötsel med utökat naturvårdshänsyn

Dessutom har vi utvecklat en naturvärdesinventeringsmetod och en metod för beräkning av biodiversitetskrediter som ska användas i processen.

De utvecklade metoddokumenten kan laddas ner här:

Frågor för publik konsultation

För skogsägare:

 1. Är du intresserad att testa ett projekt för biodiversitetskrediter? Förklara gärna varför. Är det något särskilt som du är positiv inför?
 2. Är det någonting i de föreslagna metoderna som du inte tror kommer att fungera i praktiken?
 3. Är du orolig över någonting kopplat till de föreslagna metoderna, eller något du inte gillar?

För potentiella köpare eller representanter från företag och finansbranschen:

 1. Skulle du kunna tänka dig att köpa en biodiversitetskredit framtagen enligt föreslagna metoder?
 2. Är netto-ökning av biodiversitet något du skulle vilja ta med i er ESG redovisning?
 3. Vilken detaljnivå på biodiversitetsdata behöver din organisation för ESG redovisningen?

För forskare och representanter från miljöorganisationer:

Du är välkommen att kommentera hela eller för er relevanta delar av de framtagna metoderna och processerna.

Lämna dina kommentarer genom kontaktformuläret nedan.

Webinar recording and a link to the recording

The recording wa disturbed around 5th to 8th minute by some external noise.We apologies for the incovenience.

Tidsplan

Publik consultation startar med ett webinarium och är öppen till och med den 30 juni 2022. Vi kommer hålla 2 webinarier: 25 maj kl 19-20 3 juni kl 9-10 Vill du delta på dessa, vänligen skicka in din förfrågan via kontaktformuläret
Pilotprojekt

Ett pilotprojekt kommer att genomföras under september 2022. Då kommer de framtagna
metoderna att testas skarpt: dels hur det fungerar praktiskt i fält och dels att testa en skarp
transaktion. Vi kommer här att skriva om hur det arbetet fortskrider

KONTAKT